IRPC ร่วม “สานความรู้ สู่ชุมชน คนอาชีวะ” ผลักดันอาชีวศึกษาไทย

 

กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) ร่วมงาน “สานความรู้ สู่ชุมชน คนอาชีวะ” จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย” และ ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อนาคตของ IRPCT” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ ร่วมกันพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกงานและรับนักศึกษาเข้าทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนบูธของการบริการรับติดตั้งและล้างเครื่องปรับอากาศในราคาพิเศษ บูธการตลาดและฝึกอบรม Up Skill, Re Skill อบรมความปลอดภัย (จป.)และอบรมดับเพลิง