APMLAO รับรางวัลในสาขา Fastest Growing Financial Consultant

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) และผศ.สุดา ปีตะวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) เข้ารับรางวัล International Finance Awards 2022 ในสาขา Fastest Growing Financial Consultant ในฐานะองค์กรที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและครบวงจร
APMLAO มีนโยบายที่มุ่งมั่นในคุณภาพของการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้วยความทุ่มเท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการทำงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษาความลับของลูกค้า