สมาคมบล.เสนอรื้อ 6 เกณฑ์ ป้องกันเหตุซ้ำรอยกรณี “MORE”

HoonSmart.com>>นักลงทุนเตรียมร้องจ๊าก สมาคมบล.ลงมติเสนอตลท.ทบทวน-ปรับปรุง 6 เกณฑ์ เริ่มจากการทำความรู้จักลูกค้า เพิ่มปัจจัยพิจารณากำหนด-ทบทวนวงเงิน หาทางป้องกันการนำหลักทรัพย์เวียนเทียนขอวงเงินหลายบล. เกณฑ์รับ-ส่งคำสั่งซื้อขายเข้ม NVDR ให้เฉพาะต่างชาติ กรณีตรวจเจอหุ้นผิดปกติ ให้เปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดรายตัวได้ หากเจอทุจริตให้ยกเลิกรายการ หรือสั่งห้ามเทรดเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย ให้ระงับชำระราคาได้ ระบบงานกำกับดูแลธุรกิจ ศึกษาตั้ง”บูโรของหลักทรัพย์” เพิ่มความยืดหยุ่นดำรงเงินกองทุน ระบบคัดกรองคำสั่งก่อนเปิดเทรด เพิ่มพารามิเตอร์ เตือนเร็ว

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย(ASCO) มีการประชุมสมาชิก เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2566 มีมติทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ทำนองเดียวกับการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) ที่มีการซื้อขายผิดปกติ สร้างความเสียหายให้กับโบรกเกอร์มากกว่า 10 ราย  จนนำไปสู่การอายัดทรัพย์ของผู้เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า 5,300 ล้านบาท ซึ่งหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงส่วนใหญ่เป็นของตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย 1.การทำความรู้จักลูกค้า การกำหนดและทบทวนวงเงินลูกค้า 2.การรับและส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ 3.การชำระราคาซื้อขาย  4. การวางและรักษาหลักประกัน 5.ระบบงานในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ เช่นการจัดตั้ง Securities Bureau และ 6.การจัดทำข้อมูลและรายงานข้อมูล

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะ เช่น การจัดแนวทางในการหารือ ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานก.ล.ต. และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เพื่อให้การรวบรวม-วิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและครบถ้วน รวมถึงการทำความเข้าใจกับหน่วยงานกำกับดูแล ทั้ง 3 แห่ง กรณีผู้ลงทุนมีเจตนาทุจริต เพื่อให้ความสำคัญในการใช้อำนาจตามหน้าที่ ในการบรรเทาความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของอุตสาหกรรม ที่สำคัญหลักเกณฑ์และมาตรการทั้งหมด ควรให้ครอบคลุมนักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนที่ส่งคำสั่งจากต่างประเทศด้วย เพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการกำกับดูแล

ปัจจุบันสมาคมอยู่ระหว่างการศึกษา Securities Bureau เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของลูกค้าให้กับสมาชิก และเพื่อให้สมาชิกมีข้อมูลที่สำคัญเพียงพอสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเครดิตของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและสามารถบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในเรื่องเกณฑ์กำหนด-ทบทวนวงเงินลูกค้า จะมีการเพิ่มปัจจัยพิจารณา กำหนด Hair Cut  หลักประกัน ตามการกระทำความผิดรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการนำหลักทรัพย์เวียนเทียนขอวงเงินจากบล.หลายแห่ง

ส่วนเกณฑ์รับ-ส่งคำสั่งซื้อขาย จะมีการกำหนดข้อห้าม เช่น  NVDR ให้เฉพาะนักลงทุนต่างชาติ  การทำธุรกรรมขนาดใหญ่ต้องส่งคำสั่งในกระดานบิ๊กล็อตตามเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับระยะเวลาการเปิด-ปิดการซื้อขาย กรณีตรวจเจอหุ้นผิดปกติก็ปรับเปลี่ยนเวลาได้รายตัว  หากเจอทุจริตให้ยกเลิกรายการ หรือสั่งห้ามเทรดเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย พร้อมให้ระงับการชำระราคาได้ ส่วนเกณฑ์การวาง-รักษาหลักประกัน การจัดทำ-รายงานข้อมูลก็ต้องทบทวน

ทางด้านระบบงานกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ นอกจากจะต้องมีการจัดตั้ง Securities Bureau แล้ว  ควรเพิ่มความยืดหยุ่นการดำรงเงินกองทุน การคำนวณ NC ในเหตุการณ์ไม่ปกติ รวมถึงระบบคัดกรองคำสั่งก่อนเปิดเทรด เสนอเพิ่มพารามิเตอร์ คัดกรองออเดอร์ผิดปกติได้ดีขึ้น ตั้งแต่ตอน ATO แจ้งบล.โดยเร็ว  เช่น ลูกค้ารายเดียวส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นเดียวผ่านหลายบล. /ผู้ซื้อผู้ขายเป็นบุคคลเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน/ซื้อขายปริมาณมาก

นอกจากนี้เสนอทบทวนเงื่อนไขหุ้นที่เข้าเกณฑ์กำกับดูแล ให้เพิ่มปัจจัยด้านคุณภาพในการพิจารณา หรือจัดทำรายชื่อหุ้นที่อาจเข้าข่ายมาตรการกำกับดูแล(เตือนเพิ่มขึ้น)  เช่นปัจจัยไม่เกี่ยวกับฐานะการเงินและการประกอบธุรกิจ / การมีผลประกอบการไม่เหมาะสมกับราคาหุ้น  เพื่อกำหนดหุ้นที่ต้องซื้อขายด้วย Cash Balance  ป้องกันความเสียหายในการใช้หลักประกันเพิ่มอำนาจซื้อ และเป็นแหล่งข้อมูลให้นักลงทุนทราบ