บล.บัวหลวงลุยไพรเวทฟันด์บัญชีละ 1 ล้าน ปรับพอร์ตอัตโนมัติ-ฟรีค่าจัดการ

HoonSmart.com>>บล.บัวหลวงรุกออกผลิตภัณฑ์บริหารกองทุนส่วนบุคคล Auto Asset Allocation เข้าถึงรายย่อย เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท บริหารปรับพอร์ตให้โดยอัตโนมัติตามความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ลูกค้าต้องการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม คัดสรรกองทุน BLS Top Funds จัดอันดับกองทุนเด่น เปิดโอกาสลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกองทุนรวมกว่า 1,000 กองทุนของบลจ. 18 แห่ง

นายเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค หัวหน้าฝ่ายค้าตราสารการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง กล่าวถึงธุรกิจการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลว่า ปัจจุบันการใช้บริการกองทุนส่วนบุคคลทั่วๆไปต้องเริ่มต้นเปิดบัญชีขั้นต่ำระดับ 10-30 ล้านบาท บล.บัวหลวงได้แนะนำบริการบริหารกองทุนส่วนบุคคล Auto Asset Allocation ที่นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท หรือหากสมัครผ่านระบบ Wealth Connex เงินลงทุน 5 แสนบาทก็สามารถเปิดบัญชีได้จนถึงสิ้นเดือนก.พ.นี้

บริการ Auto Asset Allocation เป็นการบริหารส่วนบุคคลโดยจะกระจายการลงทุนไปในกองทุนกว่า 1,000 กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการลงทุน หรือ บลจ.18 ราย ซึ่งมีกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทุกประเภท ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ ทองคำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามการวิเคราะห์ของทีมนักวิเคราะห์ของบล.บัวหลวงซึ่งได้จัดทำบทวิเคราะห์การจัดพอร์ตสินทรัพย์และแนวโน้มการลงทุน Asset Allocation ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยได้ให้บริการกับนักลงทุนสถาบันมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

นายเสริมศักดิ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาถึงแม้ว่านักลงทุนสามารถจัดพอร์ตเองตาม Asset Allocation แต่ไม่มีเวลาติดตาม ไม่มีเวลาปรับเปลี่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ต การคำนวณสัดส่วนการลงทุนแต่ละสินทรัพย์ด้วยตัวเองใช้เวลานาน การลืมปรับน้ำหนักลงทุนทำให้ผลตอบแทนไม่เกาะไปตามการวิเคราะห์ Asset Allocation และการปรับพอร์ตใช้เวลาหลายวัน นักลงทุนต้องส่งคำสั่งซื้อขายหลายครั้ง

บริการ Auto Asset Allocation เข้ามาแก้ปัญหานี้ โดยจะลงทุนให้อัตโนมัติตามการจัดพอร์ตสินทรัพย์และแนวโน้มการลงทุน (Asset Allocation)ของบล.บัวหลวง คำนวณสัดส่วน และส่งคำสั่งซื้อขายให้โดยอัตโนมัติ ปรับพอร์ตตามบทวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ และ Rebalance พอร์ตโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ส่วนค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะอ้างอิงตามกองทุนต้นทาง

หลักการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล Auto Asset Allocation ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้ Black-litterman Model ในการกำหนดสัดส่วนการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะกระจายลงทุนสินทรัพย์ต่างๆผ่านกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้คัดเลือกทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกองทุนรวมชั้นนำต่างๆ

บล.บัวหลวงมีการจัดทำบทวิเคราะห์ BLS Top Funds เพื่อจัดอันดับกองทุนที่ดีที่สุดในทุกๆประเภทสินทรัพย์จาก 18 บลจ. คัดสรรกองทุนด้วยคะแนน B-Score โดยดูจากผลตอบแทนย้อนหลังทั้งระยะสั้นและระยะยาว(Return Factor), ตรวจสอบความผันผวนย้อนหลัง (Risk Factor), วัดความคุ้มค่าการลงทุน(Sharpe Ratio), ตรวจสอบความสม่ำเสมอของผลตอบแทน (Consistency Factor) และนำแต่ละปัจจัยมาให้คะแนน จัดอันดับ โดยจะนำ BLS Top Funds 5 อันดับแรกของแต่ละประเภทกองทุนมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและจังหวะการลงทุน รวมถึงประชุมกับผู้จัดการกองทุนเพื่ออัพเดทข้อมูลและกลยุทธ์การลงทุนรายกองทุน

บริการ Auto Asset Allocation ได้แบ่งการจัดพอร์ตลงทุนตามความสามารถในการรับความเสี่ยงและความคาดหวังผลตอบแทนที่แตกต่างกันของนักลงทุนเป็น 3 แบบ ดังนี้ Conservative Asset Allocation (CAA) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ เน้นลงทุนในกองทุนรมตลาดเงินและตราสารหนี้เป็นหลัก และบางส่วนจะไปยังกองทุนหุ้นภูมิภาคต่างๆรวมถึงสินทรัพย์ทางเลือก

Moderate Asset Allocation (MAA) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง เน้นลงทุนแบบผสมผสานทั้งในกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนหุ้นภูมิภาค รวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ และแบบสุดท้าย Aggressive Asset Allocation (AAA) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงถึงสูงมาก เน้นลงทุนในกองทุนรวมหุ้นและกระจายการลงทุนตามภูมิภาคต่างๆ และบางส่วนจะลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริทรัพย์ เป็นต้น

กลยุทธ์การลงทุนทั้ง 3 แบบนี้ จะมุ่งเน้นการถือกองทุนระยะยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป และมีนโยบายปรับพอร์ตการลงทุนปีละครั้ง หรือในระหว่างปีหากมีสถานการณ์รุนแรงที่ทำให้มุมมองต่อราคาสินทรัพย์เปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการ Rebalance พอร์ตการลงทุนในทุกๆไตรมาส เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม

#BLS #AutoAssetAllocation #BLSTopFunds #กองทุนส่วนบุคคล #บล.บัวหลวง