ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ของบริษัทจดทะเบียน

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. สอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PP ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้

(1) ยกเลิกกระบวนการยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. โดยยังต้องเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในกรณีที่มีนัยสำคัญแทน
(2) ปรับปรุงให้รองรับกรณีการนำหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายแบบ Preferential Public Offering (PPO)** มาเสนอขาย PP ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และเพิ่มความคล่องตัวแก่บริษัทจดทะเบียนให้สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ
(3) ปรับปรุงการคำนวณหาราคาตลาดซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างในหลายกรณี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ:
*Regulatory Guillotine คือ การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนโดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
**การเสนอขายแบบ Preferential Public Offering (PPO) คือ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ