BLISS เผยบ.ย่อยจ่อยื่นอุทธรณ์ “กกพ.” หลังไม่ผ่านรอบเทคนิคโรงไฟฟ้า

HoonSmart.com>> BLISS เผย “บลิส อินโนเวชั่น” บริษัทย่อย ยื่น 6 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ไม่ผ่านเกณฑ์ความพร้อมด้านเทคนิคขั้นต่ำของกกพ. อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการพิจารณา พร้อมส่งคำชี้แจงและเอกสาร ภายใน 2 ก.พ.นี้

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ (BLISS) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษทัย่อยถือหุ้น 100% ได้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าและเอกสารต่างๆ จำนวน 6 โครงการ ตามข้อกำหนดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าด้วยประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) พ.ศ. 2565-2573 สำหรับพลังงานลม เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2565 แล้วนั้น บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก กกพ. เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2566 ว่าบริษัทย่อยไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. โครงการไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครอง หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามประกาศ กกพ.
2. โครงการมีหนังสือตรวจสอบพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองไม่ครบทุกแปลง
3. กำลังการผลิตติดตั้งกังหันลมมากกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอไม่เป็นไปตามประกาศ กกพ.
4. รายงานประเมินความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ระบุพิกัดติดต้ังกังหันลมไม่สอดคล้องกับจุดติดตั้งโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการพิจารณาของ กกพ. โดยจะส่งคำชี้แจงพร้อมเหตุผลและเอกสาร ภายในวันที่ 2 ก.พ.2566 หากมีความคืบหน้าบริษัทจะรายงานให้ทราบต่อไป