SCAP ปันผลระหว่างกาล 80 สต. ขึ้น XD 9 ก.พ.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969” ไฟเขียวนำเงินกำไรสะสมจ่ายปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.80 บาท/หุ้น ขึ้น XD 9 ก.พ.66 จ่ายเงิน 24 ก.พ.นี้ พร้อมปรับโครงสร้างการจัดการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 คน ดัน “วิชิต พยุหนาวีชัย” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุมทัพ แทน “ธิติธรรม โรจนพฤกษ์”

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 (SCAP) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2566 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.80 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 10 ก.พ. 2566 และขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่ 9 ก.พ.2566 และจ่ายเงินในวันที่ 24 ก.พ.2566

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้รับทราบกรรมการลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ 1. นายมนตรี ชาญสูงเนิน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) แต่งตั้งนายพินิจ พัวพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ 2. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งนายวิชิต พยุหนาวีชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 3.นางสาวกนกนุช ชลวานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) แต่งตั้ง นางวนาพร พรกิติพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

ทั้งนี้ กรรมการที่แต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการท่านที่ลาออกและการลาออกและการแต่งตั้งใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2566 เป็นต้นไป