SAF เปิดเทรดวันแรกที่ 4.80 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 148.70%

HoonSmart.com>>หุ้น SAF เปิดเทรดวันแรกที่ 4.80 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 148.70% โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/E ratio ที่ประมาณ 34.96 เท่า งวด 9 เดือนปี 65 มีรายได้รวม 169 ล้านบาท +5%YoY จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสําหรับแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น และราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น กำไรสุทธิ 10.02 ล้านบาท +11%YoY

หุ้น SAF เปิดเทรดวันแรกที่ 4.80 บาท เพิ่มขึ้น 2.87 บาท หรือ +148.70% จากราคาขาย IPO ที่ 1.93 บาท

บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล (SAF) ราคา IPO คิดเป็น historical P/E ratio ที่ประมาณ 34.96 เท่า เปรียบเทียบกับ P/E ของ บมจ.สหมิตรเครื่องกล (SMIT) ที่ 9.31 เท่า ตลาด mai 57.50 เท่า และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม 28.55 เท่า

SAF ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าเกรดพิเศษ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงบริการชุบแข็งด้วยระบบสุญญากาศ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย จากกลุ่มบริษัท Dorrenberg ประเทศเยอรมนี งวด 9 เดือนปี 65 มีสัดส่วนรายได้แบ่งเป็นเหล็กกล้าพิเศษสําหรับงาน แม่พิมพ์ 70% งานเครื่องจักรกล 20% บริการชุบแข็งด้วยระบบสุญญากาศ 4% และรายได้อื่น 0.30% สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ 42–48% กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 38-41% กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 3–7% และกลุ่มอื่นๆ สัดส่วน 8–11%

ปี 64 มีรายได้จากการขายและบริการ 214 ล้านบาท +19% มีปริมาณการขายเหล็กกล้้าเกรดพิเศษสําหรับแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น จากลูกค้าในอุตสาหกรรมชื้นส่วนยานยนต์เป็นหลัก รองลงมาเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากการเติบโตของการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนที่สูงขึ้น ประกอบกับการลงทุนในโครงสร้ํางพื้นฐาน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 และราคาขายเหล็กเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการเหล็กที่เพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก งวด 9 เดือนปี 65 มีรายได้รวม 169 ล้านบาท +5%YoY จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสําหรับแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นชดเชยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้ลูกค้าลดหรือเลื่อนแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยมีกำไรสุทธิ 10.02 ล้านบาท +11%YoY จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นถึง 30% การปรับเพิ่มตามราคาเหล็กกล้าในตลาดโลก และการควบคุมต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ทั้งนี้ SAF มีทุนชำระหลังเสนอขาย 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 220 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น มูลค่าระดมทุน 154.4 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 579 ล้านบาท เงินที่ได้จากการระดมทุนนําไปใช้ในการลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่ ลงทุนเครื่องเตาชุบแบบไนไตรดิ้ง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน