GUNKUL รับมอบสัญญาโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 22 เควี จาก กฟภ.

คุณประพันธ์ สีนวล  รองผู้ว่าการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่งมอบสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 22 เควี ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 Lot 6 ช่วง ถนนอารักษ์ บริเวณแจ่งกู่เฮือง – ถนนศรีภูมิ บริเวณแจ่งศรีภูมิ จ.เชียงใหม่ มูลค่าโครงการ 235.60 ล้านบาท ให้กับคุณชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด (บริษัทย่อยบมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL) ซึ่งเป็นโครงการระหว่างกฟภ. กับคอนซอร์เตียม จีพีดี แอนด์ เอฟอีซี ซึ่งประกอบด้วยบริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด