TOP คว้ารางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2022 ปีที่ 3

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล The Asset ESG Corporate Awards ประจำปี 2022 ในระดับ Platinum Award จาก The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัลดังกล่าวมอบให้บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี