CPF คว้ารางวัล “นวัตกรรมบริหาร-พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์”

HoonSmart.com>> ซีพีเอฟ คว้ารางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand HR Innovation Award

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  (CPF)  รับรางวัล “นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (Thailand HR Innovation Award 2022) ระดับ Silver Award จากความสำเร็จโครงการ “แบ่งปัน “ทีเด็ด” เพื่อบุคลากรและสังคม “อิ่มรู้” (Kitchen of Knowledge)”  ด้วยแนวคิด “ความรู้ที่ดี คือความรู้ที่ได้ใช้” ขับเคลื่อนประเทศชาติ สังคม และองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน ในงาน Thailand HR Day 2022 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล CPF กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตยั่งยืน และสามารถส่งต่อคุณค่าสู่คู่ค้าและสังคมรอบข้าง ซึ่งการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นอีกรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ที่ดีไปต่อยอดทำงานให้บรรลุผลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงการ “แบ่งปัน” “ทีเด็ด” เพื่อบุคลากรและสังคม “อิ่มรู้” (Kitchen of Knowledge) เป็นนวัตกรรมจัดองค์ความรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “ความรู้ที่ดี คือความรู้ที่ได้ใช้” โดยให้ความสำคัญกับ การแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ที่บรรลุผลสำเร็จได้จริง

“รางวัลที่ได้รับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร  สะท้อนความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ที่จะเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ผ่านการบริหารจัดการองค์ความรู้นานกว่า 15 ปีแล้ว โดยโครงการฯ นี้ เป็นการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและนำไปใช้จริง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น “คนดี คนเก่ง ” มาร่วมสร้างความสำเร็จให้กับประเทศชาติ สังคม และองค์กร ตามหลักปรัชญา “3 ประโยชน์” ของเครือซีพี” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

โครงการแบ่งปัน “ทีเด็ด” เพื่อบุคลากรและสังคม “อิ่มรู้” (Kitchen of Knowledge) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรคนรุ่นใหม่ของซีพีเอฟ ผ่านการนำองค์ความรู้ ความสำเร็จมาขยายผลให้เกิดประโยชน์ สร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจ และสร้างความสำเร็จให้กับคู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนมีส่วนร่วมยกระดับทักษะแก่ นิสิต นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต

โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรภาครัฐและเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน