บอร์ด ILINK ไฟเขียวเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลจาก 40% เป็น 50%

HoonSmart.com>> บอร์ด ” อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น” เคาะเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล เพิ่มมูลค่าการลงทุนให้ผู้ถือหุ้น จากเดิมจ่ายอัตราไม่ต่ํากว่า 40% เป็น 50% ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และหักสํารองตามกฎหมาย มีผลตั้งแต่งบปี 65 เพิ่มมูลค่าการลงทุนให้ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2565 อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จากนโยบายเดิม “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่า 40% ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และหักสํารองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ”

นโยบายใหม่ (แก้ไข) “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่า 50% ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และหักสํารองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ”

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการทบทวนนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทตามที่เห็นสมควรโดยคํานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจ มาประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ผลการดําเนินงานของปี 2565 เป็นต็นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง