ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายใหม่เริ่ม Q1/66

HoonSmart.com>> ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขายให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น รองรับระบบซื้อขายใหม่เปิดบริการไตรมาส 1 ปีนี้

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปี 2566 นี้ รวมถึงทบทวนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของเกณฑ์ที่ปรับปรุงได้ดังนี้

ปรับเกณฑ์การกำหนดราคาเปิด (Equilibrium Price) ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่และแนวปฏิบัติของตลาดต่างประเทศ โดยราคาเปิดอาจอยู่นอกกรอบราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต่ำสุด (Floor) ได้ ±1 ช่วงราคา จากเดิมที่กำหนดให้อยู่ในกรอบราคาที่ไม่เกินกว่า Ceiling & Floor

ปรับปรุงประเภทคำสั่งซื้อขาย ซึ่งมีการปรับปรุงระยะเวลาคงค้างของคำสั่งซื้อขาย Good till Cancel (GTC) หรือ Good till Date (GTD) เป็น 255 วัน และเพิ่มคำสั่งประเภท Session State Order ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถกำหนดให้คำสั่งซื้อขายมีผลเมื่อถึงช่วงเวลาซื้อขายที่กำหนด (Session Trigger) จากเดิมที่สามารถกำหนดเงื่อนไขให้คำสั่งซื้อขายมีผลด้วยราคา (Price Trigger) เท่านั้น

ปรับปรุงแนวทางหยุดการซื้อขาย หรือ Circuit Breaker สำหรับสินค้า Commodity Futures, Currency Futures และ Interest Rate Futures โดยปรับลดช่วงเวลาหยุดการซื้อขายลดลงเหลือ 2 นาที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงของการซื้อขาย แต่ลดระยะเวลาหยุดการซื้อขายลงเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนได้รวดเร็วตามสินค้าอ้างอิงที่ยังคงมีการซื้อขายในตลาดโลก

นอกจากนี้ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับการซื้อขายโดยรวม ยังมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ อาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้เมื่อเกิดเหตุระบบขัดข้องด้วย โดย กฎเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกับการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์ซื้อขายที่ปรับปรุงใหม่ได้ที่เว็บไซต์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ www.tfex.co.th