TGE เป้าปี 66 ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งในมือเพิ่มเป็น 100 เมกะวัตต์

HoonSmart.com>>”ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่”(TGE) วางเป้าหมายปี 66 กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในมือเพิ่มเป็นประมาณ 100 เมกะวัตต์ จากการเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน หลังแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ “สุเมธ ลักษิตานนท์” เสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาด

​นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรและทีมผู้บริหาร เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยแต่งตั้งให้ “นายสุเมธ ลักษิตานนท์” ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นผู้บริหารที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการเสริมทัพทีมบริหารเข้ามาอีก2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารองค์กร และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายขยายการเติบโตไปยังพลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ

​ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2566 คาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในมือเพิ่มเป็นประมาณ 100 เมกะวัตต์ (MW) ด้วยการเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในอนาคต ตลอดจนแผนกลยุทธ์รุกเข้าสู่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดประเภทใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้และกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

​ขณะที่ภาพรวมธุรกิจในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของ TGE มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 61.6 MW ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เปิด COD แล้วจำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 MW และกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในอนาคต 4 โครงการ (ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว ชุมพร ราชบุรี และสมุทรสาคร) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 31.9 MW