TFG รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สถาบันไทยพัฒน์ ได้มอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ให้กับบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ซึ่งได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยคุณศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นตัวแทนผู้รับมอบ รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น