DITTO เซ็นกรมทรัพยากรน้ำ คว้างาน 208 ล้านบาท

HoonSmart.com>>”ดิทโต้”รับงานซ่อมแซมระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในพื้นที่ราบเชิงเขา มูลค่าเกือบ 31 ล้านบาทและติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เขตพญาไท กรุงเทพ มูลค่า 177 ล้านบาท 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาทางการค้าที่มีนัยสำคัญกับกรมทรัพยากรน้ำ จํานวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 208,182,800 บาท

ทั้งนี้เป็นโครงการซ่อมแซมระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในพื้นที่ราบเชิงเขา 30.8 ล้านบาท และโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ เขตพญาไท กรุงเทพ มูลค่า 177.4 ล้านบาท