ไทยออยล์รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565

บริษัท ไทยออยล์  ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณสมบูรณ์ ช่วยกอบลาภ ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล บริษัท ไทยออยล์  เป็นผู้แทนในการรับมอบรางวัลจาก คุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล