GIFT พุ่ง 23.85% เพิ่มทุน 330 ล้านหุ้นขาย PP-กลุ่มเฮียฮ้อทำเทนเดอร์ฯ

HoonSmart.com>>หุ้น GIFT พุ่ง 23.85% หลังบริษัทเพิ่มทุน 330 ล้านหุ้น ขาย PP คือ กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์ และพล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รวมถึงนักลงทุนอีกหลายราย ในราคาจองซื้อ 1.65 บาท/หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 544.50 ล้านบาท กำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้น 21 ก.พ.-20 พ.ค. 66 นอกจากนี้ กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์ จะทำคำเสนอซื้อหุ้น GIFT ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เมื่อเวลา 10.58 น.หุ้น GIFT พุ่ง 23.85% มาอยู่ที่ 8.05 บาท เพิ่มขึ้น 1.55 บาท มูลค่าซื้อขาย 83.74 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 7.00 บาท ขึ้นสูงสุด 8.30 บาท และต่ำสุด 7.00 บาท

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท (GIFT) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2565 มีมติเพิ่มทุน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาทต่อหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 330,811,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 660,811,723 บาท โดยจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ได้แก่ บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 195,000,000 หุ้น คิดเป็น 22.79% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน, นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ จำนวน 40,000,000 หุ้น คิดเป็น 4.67% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน, นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.34% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน, นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.34% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน, พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.75% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน,

นางสาวกานดา สธนกุลพานิช จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.75% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน, นายศิริชัย โตวิริยะเวช จำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.93% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน, นางสาวพรพิมล เจริญชนิกานต์ จำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.93% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน,นายอนิญช์ หวั่งหลี จำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.58% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน,นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ จำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.61% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน

โดยราคาจองซื้อ 1.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 544,500,000 บาทวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น 21 ก.พ.-20 พ.ค. 2566

นอกจากนี้ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท (GIFT) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อคือ กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์ ซึ่งประกอบด้วย 1. บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด 2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 3. นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ 4. นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ในราคาเสนอซื้อ 1.65 บาท/หุ้น การทำคำเสนอซื้อไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน ส่วนตัวแทนการรับซื้อ, ระยะเวลาคำเสนอซื้อ วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

พร้อมมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 20 ก.พ. 2566

วานนี้ UKEM แจ้่งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจำหน่ายเงินลงทุนของ GIFT ทั้งหมดจำนวน 221,596,466 หุ้น คิดเป็น 66.99% ของทุนจดทะเบียนของ GIFT ให้ผู้ซื้อในราคาหุ้นละ 1.65 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 365,634,168.90 บาท โดยกลุ่มผู้ซื้อประกอบด้วย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ จำนวน 160,596,466 หุ้น, นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ จำนวน 26,000,000 หุ้น , นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ จำนวน 20,000,000 หุ้น และ พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง จำนวน 15,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล (UKEM) และบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท (GIFT) เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้น GIFT ซึ่ง UKEM ถือครองในสัดส่วน 62.45% ของหุ้นทั้งหมดของ GIFT ให้แก่กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลงทุนในครอบครัวของคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส (RS)หรือ อาร์เอส กรุ๊ป และการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement: PP) ของ GIFT ให้กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์ โดยหากธุรกรรมทั้ง 2 รายการเสร็จสมบูรณ์แล้วจะส่งผลให้กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และอาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ GIFT

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ชี้แจงตามข้อเท็จจริงว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนตามความสนใจส่วนตัวของครอบครัว เพื่อเข้าไปพัฒนาธุรกิจเดิมของ GIFT และยังมีความประสงค์ที่จะมองหาโอกาสเพื่อขยายไปสู่สายธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพและสร้างผลกำไรที่ดีให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจด้านการบริการและธุรกิจร้านอาหาร (Food & Beverage and services) ซึ่งสมาชิกในครอบครัวมีประสบการณ์ในการบริหารและการลงทุนในธุรกิจนี้มายาวนานเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับ GIFT ในอนาคต

นายสุรชัย ในฐานะกลุ่มถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่มีความพร้อมที่จะนำ GIFT ไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยแรงขับเคลื่อน (Driver) จากธุรกิจใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลกำไรของ GIFT ให้เติบโต นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรนักลงทุนที่เข้าลงทุนในครั้งนี้ ยิ่งจะเป็นสิ่งที่เพิ่มความเชื่อมั่นว่า GIFT จะได้รับการบริหารงานด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์และศักยภาพสูง สามารถสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
การลงทุนใน GIFT ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการลงทุนตามความสนใจส่วนตัวของครอบครัวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RS นายสุรชัยยังคงยืนยันและให้ความมั่นใจกับนักลงทุนของ RS ในการเป็นผู้นำของ RS Group และมุ่งมั่นที่จะสานต่อโมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่ตนเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อสร้างการเติบโตให้กับ RS ในระยะยาว