ก.ล.ต.จัดเสวนา “การจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.จัดเสวนาออนไลน์หัวข้อ “การจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ใกล้เกษียณอายุ ให้มีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการเงินหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มโอกาสให้มีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการลงทุนเพื่อการเกษียณให้เกียรติเข้าร่วมเสวนา 14 ธ.ค.65

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในการเปิดงานเสวนาว่า “สถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุนในปัจจุบันเป็นความท้าทายสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กำลังจะเกษียณอายุในเวลาอันใกล้นี้ ในการบริหารจัดการเงินที่ได้เก็บออมมาตลอดชีวิตการทำงานให้ยังคงเติบโตและมีเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เป็นผู้เกษียณอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์”

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส อุปนายก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กล่าวว่า “การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางการเงินนั้นเป็นเรื่องยากเพราะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและอดทน แต่การจะรักษาความมั่งคั่งให้คงอยู่ต่อไปนั้นยิ่งยากกว่า เนื่องจากการลงทุนกับความเสี่ยงเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาด ดังนั้น สมาชิกกองทุนจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดช่วงอายุการเก็บออม ไม่เว้นแม้กระทั่งช่วงหลังเกษียณไปแล้ว”

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) กล่าวว่า “การวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทำงานทุกคน เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งอายุขัยที่เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่แน่นอน ทำให้เงินออมที่มีอยู่อาจไม่พอใช้หลังเกษียณ ดังนั้น สมาชิกกองทุนควรให้ความสำคัญกับการหาวิธีการที่จะทำให้มีเงินใช้เพียงพอตลอดชีวิต เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในระดับที่ยอมรับได้และมีเหลือส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังหรือสาธารณกุศลได้”

ผศ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น กรรมการและเลขาธิการ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP) กล่าวว่า “การได้รับเงินก้อนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมักจะเป็นเงินก้อนใหญ่ครั้งแรกของผู้เกษียณอายุ ซึ่งผู้เกษียณจะต้องรู้วิธีการบริหารให้เหมาะสม โดยควรเลือกแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมและปรึกษากับผู้ให้บริการแนะนำการลงทุนเพื่อคำนวณจำนวนเงินที่สามารถถอนได้จากการลงทุน และทำให้เงินก้อนมีพอใช้จนถึงอายุอย่างน้อย 85 ปีขึ้นไป”

นางศิษฏศรี นาคะศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารจัดการเงินเพื่อการเกษียณ เพราะเงินเฟ้อทำให้มูลค่าของเงินออมที่มีลดลง จึงควรออมอย่างต่อเนื่องและแบ่งเงินบางส่วนไว้ใช้สอยในแต่ละเดือน โดยสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกคงเงินไว้ในกองทุนหรือทยอยรับเงิน แทนการถอนเงินก้อนออกไปทั้งหมด ซึ่งเป็นทางเลือกที่ทำให้เงินออมมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในช่วงที่ไม่มีรายได้ประจำเหมือนในวัยทำงาน”

ทั้งนี้ งานเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ใกล้จะเกษียณอายุและผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกในการรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณออกจากกองทุน หรือการจัดการลงทุนหลังเกษียณ รวมถึงความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกที่ออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความพร้อมในการบริหารจัดการเงินได้อย่างราบรื่นและมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในช่วงหลังเกษียณ

ผู้สนใจสามารถรับชมงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “การจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ” ย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊ก เพจ “สำนักงาน กลต.” https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/1387597468444999/