SME D Bank จัดกิจกรรม ‘KM & INNOVATION DAY 2022’

HoonSmart.com>> ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดกิจกรรม กิจกรรม KM & INNOVATION DAY 2022  มุ่งสู่ ‘องค์กรแห่งนวัตกรรมจากพื้นฐานองค์ความรู้’ ตอกย้ำบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนา


นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานเปิดกิจกรรม KM & INNOVATION DAY 2022 Bring yourself to the new era of knowledge ขับเคลื่อน SME D Bank มุ่งสู่ “องค์กรแห่งนวัตกรรมจากพื้นฐานองค์ความรู้” ส่งเสริมวัฒนธรรม “คิด สร้างสรรค์ ทันสมัย” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และธุรกิจ SMEs สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร D : Development พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร ตอกย้ำบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา โดยภายในงาน มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น มอบรางวัล SME-D Creation Challenge Project 2022 ให้แก่ฝ่ายงานที่นำเสนอนวัตกรรมยกระดับการทำงาน และการสัมมนาเติมความรู้ เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน จัดในรูปแบบออนไซต์ ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower และควบคู่รูปแบบออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว SME D Bank ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ธนาคาร ระยะ 5 ปี (65-69) ซึ่งแผนปฏิบัติการประจำปี 65 มุ่งสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหารทุกระดับเป็น Role Model สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจ SE-AM ที่สำคัญใน อาทิ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เป็นต้น พร้อมกันนี้ธนาคารได้สื่อสารและถ่ายทอดกิจกรรมดังกล่าวไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารด้วย