PTT ติดอันดับ DJSI 11 ปีต่อเนื่อง เดินหน้าธุรกิจสู่พลังแห่งอนาคต

HoonSmart.com>>ปตท.ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีโลก-ดัชนีตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และยังเป็นองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด-ธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน  นำพาบริษัทในเครือ 4 แห่ง เข้าเป็นสมาชิกดัชนีสากลในปี 2565 ด้วย

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีโลก (World Index) รวมถึงดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และยังเป็นองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) อีกด้วย

การได้รับเลือกเข้าเป้นสมาชิก DJSI สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท. ผ่านการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของโลกที่แปรเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของ ปตท.

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้ง “โครงการลมหายใจเดียวกัน” เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ในขณะเดียวกัน ปตท. ยังคงยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ความยั่งยืนในระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond”

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อีกด้วย

ทั้งนี้  DJSI เป็นดัชนีสากลที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งมิติการกำกับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม