RAM ทุ่ม 100 ลบ. ลงทุนรพ.สินแพทย์ พัฒนาการ ถือหุ้น 10%

HoonSmart.com>> บอร์ด ” โรงพยาบาลรามคำแหง” ไฟเขียวร่วมลงทุน “โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ พัฒนาการ” ขนาด 100 เตียง เข้าถือหุ้น 10% มูลค่า 100 ล้านบาท คาดผลตอบแทนประมาณ 10% สูงกว่าดอกเบี้ยในตลาด

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2565 ได้มีมติให้ร่วมลงทุนในโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ พัฒนาการ ขนาด 100 เตียง งบประมาณในการลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท โดย RAM จะถือหุ้น 10% จำนวน 10 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 100 ล้านบาท คาดว่าจะเข้าทำรายการภายในเดือนธ.ค.2565 โดยการชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ ตามระยะเวลาของโครงการ

ส่วนผู้ถือหุ้นอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท สินแพทย์ สัดส่วน 55% บริษัท ปิยะศิร (โรงพยาบาลสุขุมวิท) สัดส่วน 35%

การเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ร่วมลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี ซึ่งบริษัทคาดว่าโครงการนี้จะให้ผลตอบแทนประมาณ 10% มากกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจะได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ

แหล่งเงินทุนมาจากการดำเนินงานของบริษัทและกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ

ส่วนมาตรการป้องกันไม่ให้เกิด Conflict Interest เนื่องจากโครงการนี้ก่อตั้งโดยโรงพยาบาลสินแพทย์ทางโรงพยาบาลรามคำแหงเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเพียง 10% ทางโรงพยาบาลจะมีกรรมการ 2 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการในโรงพยาบาลสินแพทย์พัฒนาการ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านจะร่วมให้คำปรึกษาในโรงพยาบาลที่ก่อตั้งใหม่และป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของคนไข้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลรามคำแหงกับ โรงพยาบาลสินแพทย์พัฒนาการ