“ไทยพาณิชย์” เฉือนขายหุ้น ACE ออก 0.0344% ทั้งกลุ่มถือเหลือ 4.973%

HoonSmart.com>> “ธนาคารไทยพาณิชย์” เฉือนขายหุ้น ACE จำนวน 3.40 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0344% เหลือถือหุ้น 2.6849% ขณะที่ทั้งกลุ่มถือหุ้นเหลือ 4.973%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำหน่าย หุ้นของ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2565 จำนวน 3.40 หุ้น คิดเป็น 0.0334% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 272.84 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 2.6849% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.973% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ