ธ.กรุงเทพ ตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป วันครบรอบก่อตั้งธนาคารปีที่ 78

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร, นายอรุณ จิรชวาลา, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, นายจรัมพร โชติกเสถียร, กรรมการธนาคาร และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบปีที่ 78 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2565 นี้ ธนาคารได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 6 วัดพระอารามหลวงประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร วัดราชสิงขร พระอารามหลวง และวัดยานนาวา พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีสงฆ์และรับบิณฑบาต ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม