กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน TFFIF เคาะจ่ายปันผล 0.1003 บาท

HoonSmart.com>> กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผูือหน่วย ครั้งที่ 16 จากผลดำเนินงานไตรมาส 3/65 อัตรา 0.1003 บาท ขึ้น XD 9 ธ.ค.65 จ่ายเงิน 28 ธ.ค.65

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2565 มีมติให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 16 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตราหน่วยละ 0.1003 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565