เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ “BILLION QUATER” ม.หอการค้าไทย

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ “BILLION QUATER” ซึ่งประกอบด้วย Trading room Multiple Learning Space และ Financial Product Board สำหรับให้นักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในหลากหลายมิติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว อาจารย์ ดร. ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยสาธิกา จินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, อุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ, นิรัตน์ บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ, รัชดา พุ่มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ, พุฒิ เด่นสมพรพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  ร่วมด้วย ณ ห้องปฏิบัติการ “BILLION QUATER” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย