“บล.ไอร่า” ยันปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

HoonSmart.com>> “บล.ไอร่า” ยืนยันบริการลูกค้าอย่าถูกต้องชอบธรรม ปฏิบัติตามเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์-ก.ล.ต.-ปปง.

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่า ได้ให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องชอบธรรม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) โดย

1. บริษัทมีกฎเกณฑ์และได้ทำความรู้จัก (KYC) ลูกค้าทุกรายก่อนให้บริการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการในเรื่อง Enhanced KYC ทุกประการ

2. ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทของลูกค้านั้น บริษัทได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีหุ้นธุรกรรมในบัญชีถูกต้อง และเป็นการซื้อขายในลักษณะปกติของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงาน STR ครบถ้วน อีกทั้งยอดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (net settlement) ไม่ได้มีจำนวนสูงมากอย่างที่เป็นข่าว

3. บริษัทได้ดำเนินการระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้าทันทีที่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง และอายัดทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่ ตามคำสั่งอายัดของสำนักงาน ปปง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ทันที