ก.ล.ต.-พันธมิตรเริ่มโครงการ “รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยหนุนคนพิการ”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 เป็นครั้งแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมอาชีพคนพิการสู่ภาคธุรกิจไทยที่ยั่งยืน” รวมถึงให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทยที่มีความพร้อมและศักยภาพในภาคตลาดทุนจ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.”

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการได้จ้างงานคนพิการ และขอชื่นชมบริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ที่ได้ดำเนินการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 เป็นอย่างดี จนได้รับ “รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ในครั้งนี้ และขอเชิญชวนบริษัท/หน่วยงานในตลาดทุนทุกหน่วยงาน ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมจ้างงานคนพิการเช่นเดียวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติแก่องค์กร เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างบุญทำกุศลด้วยการช่วยเหลือคนที่ลำบากแล้ว ท่านจะได้รับประโยชน์ในการประกอบกิจการของท่านเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน”

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ ก.ล.ต. คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ภาคธุรกิจมีการระดมทุนและการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) และตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (แผน NAP) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในปี 2564 ก.ล.ต. ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดสัมมนา “ให้กลไกตลาดทุนเกื้อหนุนผู้พิการสร้างงานสร้างอาชีพ” เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนร่วมส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน รวมถึงสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังสามารถนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ไปเปิดเผยได้ในแบบ 56-1 One Report เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในปี 2565 ก.ล.ต. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรริเริ่มโครงการ “รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ จ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น และเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการ นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการมอบรางวัลที่มีผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตร เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมดำเนินโครงการฯ เป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และมีส่วนร่วมเชิญชวนหน่วยงานในตลาดทุนให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ร่วมกันต่อไป”

รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานในตลาดทุนที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ (1) รางวัลดาวรุ่ง มอบให้แก่หน่วยงานที่เริ่มดำเนินการเรื่องคนพิการ ตามมาตรา 33 หรือมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด ในปี 2565 เป็นปีแรก และ (2) รางวัลดีเด่น มอบให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการตามมาตรา 33 หรือมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด มามากกว่า 1 ปี โดยผลการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาการมอบรางวัลพบว่า มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 81 แห่ง แบ่งเป็นรางวัลดาวรุ่ง จำนวน 2 แห่ง และรางวัลดีเด่น จำนวน 79 แห่ง ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลมีทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความร่วมมือจากทุกองค์กรในการร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนคนพิการเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้ภาคเอกชนเพิ่มการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และการให้สิทธิตามมาตรา 35 ใน 7 กิจกรรม สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกงานหรือฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้สถานประกอบกิจการลดการเลือกวิธีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ด้วย

Link <<รายชื่อผู้ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ>>