บล.เอเชีย เวลท์ คืนเงินลูกค้าไม่ได้ตามกำหนด 20 พ.ย.

HoonSmart.com>>บล.เอเชีย เวลท์ คืนเงินลูกค้า 159 ล้านบาท ไม่ได้ตามกำหนด 20 พ.ย. คณะกรรมการก.ต.ท. ไม่ขยายเวลาดำเนินการให้เอเชียเวลท์ตามคำขอ ยึดคำสั่งเดิมต้องคืน 20 พ.ย. 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ นำเงินของลูกค้าไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชนได้

จึงมีมติโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ให้ บล. เอเชีย เวลท์ นำเงินของลูกค้าที่บริษัทนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต มาคืนภายในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ตามข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 207/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565* นั้น

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.)  ประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มีมติไม่ขยายระยะเวลาการดำเนินการของ บล. เอเชีย เวลท์ ตามที่บริษัทขอมา เนื่องจากการสั่งการของ ก.ต.ท.ในครั้งก่อน เกี่ยวกับระยะเวลาในการนำทรัพย์สินมาคืนให้ลูกค้าได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการ รวมทั้งความเหมาะสมและการป้องกันผลกระทบต่อทรัพย์สินของลูกค้าแล้ว

อนึ่ง บล. เอเชีย เวลท์ ยังไม่ได้คืนเงินลูกค้าอย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม การคืนเงินลูกค้าไม่ได้ตามกำหนด 20 พ.ย. ที่สำนักงานก.ล.ต. สั่งมา ส่งผลให้ บล.เอเชีย เวลท์ ไม่สามารถเปิดดำเนินธุรกิจได้