BANPU แจ้งบริษัทย่อย BKV ยื่นไฟลิ่งขาย IPO เข้าตลาด NYSE

HoonSmart.com>>”บ้านปู”(BANPU) แจ้งบริษัทย่อย BKV ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ต่อ U.S. Securities and Exchange Commission และจะนําหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE) ราคาเสนอขายจะมาจากการสํารวจความต้องการซื้อหุ้นใน BKV (Book Building) ของผู้ลงทุนสถาบัน คาดการเสนอขายจะเกิดขึ้นภายในปี 2566

บริษัท บ้านปู (BANPU) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์รวมถึงร่างหนังสือชี้ชวน (Public Filing) ต่อ U.S. Securities and Exchange Commission เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะนําหุ้นเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE)

ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนําหุ้นสามัญของ BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (“แผนการทํา IPO”) โดยบริษัทฯจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของ BKV และ BKV จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่การทํา IPO เสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BKV และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัทของ BKV เห็นสมควร

ราคาเสนอขายจะมาจากการสํารวจความต้องการซื้อหุ้นใน BKV (Book Building) ของผู้ลงทุนสถาบัน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของ BKV ซึ่งทําหน้าที่กําหนดราคาเสนอขาย (Pricing Committee) ระยะเวลาการเสนอขาย BKV จะเริ่มเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผนการทํา IPO ภายหลังจากที่ U.S. Securities and Exchange Commission ได้ประกาศว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปี 2566

BKV ธุรกิจหลักคือ ดําเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติจากกิจการที่ BKV เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการ

การดําเนินการตามแผนการทํา IPO เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจของ BKV จากการเข้าสู่ตลาดทุน และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการเป็นผู้ดําเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะทําให้บริษัทฯได้รับผลประโยชน์ ดังนี้
1. BKV จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการทํา IPO และอาจระดมทุนเพิ่มเติมจากตลาดทุนในอนาคต
2. ราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจสะท้อนมูลค่าของเงินลงทุนใน BKV ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสําหรับหุ้นใน BKV
3. หุ้นใน BKV จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขาย หรือนําหุ้นใน BKV ที่บริษัทฯ ถือไปชําระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหรือควบรวมกิจการอื่นใดของบริษัทฯ ในอนาคต
4. การดําเนินการตามแผนการทํา IPO เป็ นการสร้างเกียรติภูมิและชื่อเสียงที่ดีให้แก่บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทไทยที่มีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนใน New York Stock Exchange อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่ BKV ด้วย

BKV มีแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผนการทํา IPO เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจํานวน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ บริษัท Banpu North America Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน (Contingent Payment หรือ Earnout) จากการเข้าลงทุนซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์จาก Devon Energy Corp.และเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจทั่วไป (General Corporate Purposes) รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขยายกิจการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Sequestration หรือ CCUS)