บล.ไอร่าประกาศชัดไม่ได้รับผลกระทบ “MORE” การันตีสินทรัพย์ปลอดภัย 100%

HoonSmart.com> บล.ไอร่า ประกาศย้ำชัดไม่ได้รับผลกระทบกรณีธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE โดยบริษัท มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ก.ล.ต. พร้อมการันตีสินทรัพย์ปลอดภัย 100%

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า เปิดเผยว่า จากกรณีธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE ที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง ทางบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า ทำจดหมายเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ สื่อมวลชน ถึงกรณีดังกล่าวว่า บล.ไอร่า ขอยืนยันว่าบริษัทฯไม่มีการนำทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี (TCH) โดยที่ลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินการ

ทั้งนี้ บล.ไอร่า มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ในการแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯอย่างชัดเจน จึงอยากจะตอกย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่าทรัพย์สินของทุกท่านปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบใดๆอย่างแน่นอน ทั้งนี้ท่านสามารถทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตามปกติ