ก.ล.ต.จี้บอร์ด MORE แจงขายหุ้นเพิ่มทุน ‘อมฤทธิ์’ -ผ่อนผันเทนเดอร์ฯ IFAค้าน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.สั่งให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงด่วนภายใน 7 วัน  ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร “อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติ มีข้อสังเกตเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น ส่งผลกระทบต่อราคาขายหุ้น ความจำเป็นเพิ่มทุน  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งให้คณะกรรมการ บริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารราย นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ซึ่งมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งความจำเป็นของการเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการ MORE มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พ.ย. 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรายนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และการขอผ่อนผัน whitewash อย่างไรก็ตาม IFA ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติ “ไม่อนุมัติ” การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวและการขอผ่อนผัน whitewash รวมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายประเด็น ได้แก่

(1) เนื่องจากราคาหุ้น MORE มีความผันผวนมาโดยตลอด การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนด้วยราคาตลาดจึงอาจไม่เหมาะสม

(2) การที่ MORE ได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (MORE-W2) จึงสามารถนำเงินไปใช้ลงทุนตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนข้างต้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ข้างต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ (3) ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้สะท้อนเสียงของผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ก.ล.ต. เห็นว่า เนื่องจากเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ส่งผลกระทบต่อแผนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่อ้างอิงราคาเสนอขายจากราคาตลาด รวมทั้ง IFA มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น อันเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 17 พ.ย. 2565 พร้อมให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย