ก.ล.ต.ตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ 5 ตำแหน่งรับโครงสร้างใหม่มีผล 1 ม.ค.66

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ 5 ราย รับโครงสร้างองค์กรใหม่ “พัฒนพร ไตรพิพัฒน์-สุชา บุณยเนตร เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ-ไพบูลย์ ดำรงวารี-นภนวลพรรณ ภวสันต์-รัชมาลย์ สุจิตจร” มีผล 1 ม.ค.66

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขาธิการ เพื่อรองรับตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างองค์กรใหม่และทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้ 1. นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์ เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย 2. นางสาวสุชา บุณยเนตร เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย 3. นายไพบูลย์ ดำรงวารี เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน 4. นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายนวัตกรรมทางการเงิน และ 5. นางสาวรัชมาลย์ สุจิตจร เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารองค์กร

ทั้งนี้ นางพัฒนพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (บัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2535 โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบริษัท ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 และฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

นางสาวสุชา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต (International and Commercial Law) จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร และได้รับเนติบัณฑิตไทย เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2539 โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 และฝ่ายกฎหมาย 1

นายไพบูลย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตัน สหราชอาณาจักร และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (ทุนสำนักงาน ก.ล.ต.) เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2551 โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2

นางสาวนภนวลพรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) และปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และปริญญาเอกนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับเนติบัณฑิตไทย เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2556 โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน

นางสาวรัชมาลย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2535 โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยากรบุคคล