“ฮ่องกง–ไทย” ขยายข้อตกลงขาย “กองทุนรวม” ระหว่างกัน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.- SFC ฮ่องกง ยกระดับความร่วมมือภายใต้โครงการ HK-TH MRF ขยายประเภทกองทุนรวมที่สามารถเสนอขายระหว่างฮ่องกงและไทยได้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนฮ่องกงและไทยมากขึ้น มีผลตั้งแต่ 15 พ.ย.65 เป็นต้นไป

โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and Thailand : HK-TH MRF) เกิดขึ้นจากบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ Securities and Futures Commission (SFC) ฮ่องกง ได้ร่วมลงนามเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทั้ง 2 ประเทศ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างฮ่องกงและไทย โดยใช้แนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. และ SFC ฮ่องกง ได้บรรลุข้อตกลงในการขยายประเภทกองทุนรวมที่สามารถเสนอขายภายใต้โครงการ HK-TH MRF ให้ครอบคลุมกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment Fund) ที่ลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property fund) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนฮ่องกงและไทยมากขึ้น จากเดิมที่ครอบคลุมกองทุนรวม 5 ประเภท ได้แก่ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานได้บรรลุข้อตกลงเพิ่มเติมในการขยายประเภทกองทุนรวมที่สามารถเสนอขายระหว่างกันได้ ทำให้ผู้ลงทุนฮ่องกงและไทยมีทางเลือกในการลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเปิดลู่ทางธุรกิจให้ บลจ.ไทย ได้มีโอกาสขยายฐานและเข้าถึงผู้ลงทุนฮ่องกงด้วยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมไทยที่มีความน่าสนใจ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านตลาดทุนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ร่วมลงนามเมื่อปี 2562 ด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ HK-TH MRF ได้ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/MutualRecognitionFunds.aspx