ธ.กรุงเทพ ร่วมต้อนรับสมาชิกเอเปค 2022 โชว์ศักยภาพ ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค’ พันธมิตรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ร่วมออกบูธกิจกรรม ในการประชุม APEC 2022  โชว์ศักยภาพธุรกิจการเงินไทย พาลูกค้าสู่ประตูแห่งโอกาสด้านการค้าการลงทุน ผ่านเครือข่ายบริการที่ครอบคลุม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ปี 2565 หรือ APEC 2022 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมผู้นำเอเปค ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค’ ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและภูมิภาค ซึ่งได้นำเสนอภายใต้แนวคิด ‘Creating Value for a Sustainable Future’ หรือ ‘สรรค์สร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืน’ ตามเจตนารมณ์ของธนาคารที่ต้องการเป็น ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ด้วยการเป็นมากกว่าผู้ให้บริการทางการเงิน โดยให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อหลักของเอเปค 2565 ที่กำหนดไว้ว่า ‘Open. Connect. Balance’ หรือ ‘เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล’ ธนาคารจึงได้นำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ในบูธกิจกรรมที่สอดรับกับหัวข้อหลักดังกล่าว ประกอบด้วย

Open หรือ การเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการสนับสนุนบริการทางการเงินครบวงจร ด้วยเครือข่ายสาขาในต่างประเทศที่กว้างขวาง มากกว่า 300 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ธนาคารมีสาขาครอบคลุมถึง 9 ประเทศ จากสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ จึงมีศักยภาพและความพร้อมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและธุรกิจต่าง ๆ ที่สนใจเปิดประตูแห่งโอกาสไปสู่ตลาดการลงทุนนอกประเทศ รวมถึงเปิดต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและอาเซียนเช่นกัน

Connect หรือ เชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมโยงทางดิจิทัล ซึ่งธนาคารกรุงเทพ สามารถต่อยอดธุรกิจหลักในด้านบริการทางการเงินมาสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านระบบชำระเงินข้ามประเทศในระดับภูมิภาค โดยได้ร่วมพัฒนา Cross-Border QR Payment บริการชำระเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอีก 5 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และกัมพูชา ให้สามารถชำระค่าสินค้าและบริการแบบข้ามประเทศด้วยสกุลเงินของประเทศตนเองได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ลดความยุ่งยากในการพกพาเงินสด และการแปลงสกุลเงิน ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงกันได้ทั้ง Ecosystem ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาค โดยธนาคารกรุงเทพถือเป็นธนาคารรายแรกที่เริ่มต้นให้บริการดังกล่าว พร้อมกับทำหน้าที่เป็น Settlement Bank (ธนาคารที่รับผิดชอบการชำระดุลสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ) สำหรับการชำระเงินระหว่างไทย-เวียดนาม และไทย-อินโดนีเซีย อีกด้วย

Balance หรือ ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าสร้างกำไร ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน สอดคล้องเจตนารมณ์ของธนาคารกรุงเทพที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพนับเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Finance) ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน โดยในปี 2564 ธนาคารได้สนับสนุนองค์กรธุรกิจในประเทศไทยระดมทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนผ่านการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (ESG Debentures) ทั้งการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม และหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน เป็นมูลค่าประมาณ 37,200 ล้านบาท หรือราว 2 ใน 3 ของมูลค่าการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวของตลาดทุนไทยรวมที่ 56,700 ล้านบาท ตลอดจนการเป็นผู้นำด้านสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว จีน และประเทศอื่น ๆ โดยปัจจุบัน สินเชื่อเพื่อพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนกำลังการผลิตคิดเป็นร้อยละ 27 ของกำลังการผลิตจากสินเชื่อด้านพลังงานโดยรวม และคาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนโครงการพลังงานเพื่อความยั่งยืนสำคัญ ๆ อีกหลายโครงการ เช่น การพัฒนาพลังงานสะอาดทั่วเอเชีย รวมทั้งธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยลูกค้าบางรายอยู่ระหว่างการริเริ่มพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) อีกด้วย เช่นเดียวกับในมิติด้านสังคม ซึ่งถือเป็นการตอบแทนกลับสู่สังคมด้วยสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ผ่านโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการบัวหลวงร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาเยาวชน และการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ผ่านโครงการจัดประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 43 รวมถึงมิติด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ด้วยการจัดทำนโยบายสินเชื่อย่างมีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงความเสี่ยงด้าน ESG ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่ครอบคลุมทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคล

นอกจากบูธกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคารดังกล่าวแล้ว ธนาคารกรุงเทพ ยังได้มีบทบาทด้านการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ ด้วยการทำหน้าที่ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 และเป็นผู้สนับสนุนงานประชุม APEC Business Advisory Council 2022 หรือ ABAC 2022 และ APEC CEO Summit 2022 ขณะเดียวกัน ยังได้แสดงออกในฐานะตัวแทนคนไทย เพื่อให้การต้อนรับมิตรเขตเศรษฐกิจด้วยรอยยิ้ม โดยการสนับสนุนป้ายต้อนรับขนาด 18 x 200 เมตร บริเวณเส้นทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ อันเป็นเสมือน “ประตู” (Gateway) เข้าสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมผู้นำเอเปค

“นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 และถือเป็นโอกาสที่ดีของธนาคารกรุงเทพที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของธุรกิจไทย ที่ได้เป็นตัวแทนต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิก และที่สำคัญยังเป็นเวทีแสดงออกถึงศักยภาพด้านธุรกิจสถาบันการเงินของคนไทยที่มีความแข็งแกร่งและสามารถยืนหยัดในฐานะ “ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค” ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ควบคู่ไปกับเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด” เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยเสมอมา และจะยังคงเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนในอนาคต” กอบศักดิ์ กล่าว