ก.ล.ต. สั่งเพิกถอน’อรุโณทัย สร้อยลิ้ม’ ทุจริตกว่า 1.5 ล้านบาท

กHoonSmart.com>>ก.ล.ต. สั่งเพิกถอน นางสาวอรุโณทัย สร้อยลิ้ม  เป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทย ความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,594,143.85 บาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงไทย   และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 นางสาวอรุโณทัย สร้อยลิ้ม ได้ลักลอบสมัครใช้บริการบัตร ATM ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากของลูกค้า และทำรายการขายหน่วยลงทุน โดยแอบใช้รหัสผ่านของพนักงานธนาคารที่มีหน้าที่อนุมัติรายการขายหน่วยลงทุน และถอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปเข้าบัญชีตนเอง รวมทั้งได้ถอนและโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและเงินจองซื้อหุ้นกู้จากบัญชีเงินฝากของลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,594,143.85 บาท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอรุโณทัยไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2  และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของนางสาวอรุโณทัยเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษข้างต้น ก.ล.ต. ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า ธนาคารได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้าและนางสาวอรุโณทัยได้ทำข้อตกลงที่จะชดใช้เงินคืนให้กับธนาคาร รวมทั้งนำปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบรายการซื้อขายหลักทรัพย์และหน่วยลงทุนที่ดำเนินการแล้วเสร็จทันที ตรวจสอบรายงานการถือหลักทรัพย์และหน่วยลงทุน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่ฝากเอกสารสำคัญ ได้แก่ ใบคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ใบถอนเงินที่มีการลงลายมือชื่อแล้วไว้กับผู้แนะนำการลงทุน หากพบการซื้อขายหรือการถอนเงินที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้สั่งควรปฏิเสธหรือทักท้วงโดยทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรณีมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.