ก.ล.ต.เผย Regulatory Guillotine ปี 63-ก.ย.65 สำเร็จแล้ว 56 โครงการ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.สรุปผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ตั้งแต่ปี 63 จนถึงสิ้นเดือนก.ย.65 โครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด 56 โครงการย่อย โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ครอบคลุมทุกด้านของตลาดทุน ช่วยลดภาระและต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมมากกว่า 248 ล้านบาทต่อปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2563 จนถึงสิ้นเดือนก.ย.2565 มีโครงการสำเร็จแล้ว รวมทั้งสิ้น 56 โครงการย่อย ประกอบด้วยโครงการด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด 15 โครงการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน 19 โครงการ ด้านการระดมทุน 18 โครงการ ด้านการกำกับการสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน 3 โครงการ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร 1 โครงการ ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ คิดเป็นมูลค่า 247.86 ล้านบาทต่อปี ลดระยะเวลาดำเนินการได้ 170,378 ชั่วโมงต่อปี และลดจำนวนกระดาษได้ 1,847,078 แผ่นต่อปี

ทั้งนี้ โครงการ Regulatory Guillotine มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชน และลดภาระของภาคเอกชนและประชาชน สอดรับกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ Regulatory Guillotine ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/RegulatoryGuillotine