SCGP จ่อออกหุ้นกู้อายุ 4 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.50%

HoonSmart.com>> “เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” เตรียมออกหุ้นกู้เสนอขายนักลงทุนทั่วไปและผู้ถือหุ้นกู้เดิม วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท พร้อมหุ้นกู้สำรองอีกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท นำเงินชำระคืนเงินกู้ ใช้ลงทุน ขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2565 (SCGP26DA) ในวันที่ 1 ธ.ค.2565 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรอง เพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

การออกหุ้นกู้ดังกล่าวภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ ปี พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท ของบริษัทฯ เพื่อชำระคืนเงินกู้และหรือเพื่อใช้ในการลงทุนและหรือเพื่อขยายธุรกิจและหรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ 3 พ.ย.2565 เสนอขายผู้ทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ SCGP (ทุกชุด) และหรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCC) (ทุกชุด) และหรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) (ทุกชุด) (“ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน”) และเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ 1.ธนาคารกรุงเทพ, 2.ธนาคารกรุงไทย, 3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 4.ธนาคารกสิกรไทย และ 5.ธนาคารไทยพาณิชย์

ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2565