ก.ล.ต.ให้บริการ “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” ยืนยันตัวตนแบบ dip chip

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.)ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ณ ชั้น G อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่เข้ามาติดต่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล ใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาบริการดิจิทัล (SEC Digital Services Roadmap) เพื่อยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดรับกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดย ก.ล.ต. ได้เปิดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วหลายรายการ ครอบคลุมการรับส่งและออกเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูล (SEC Open Data) การยกระดับบริการ การดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบ e-Submission และระบบ e-Licensing และจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการเดินทางของประชาชนและภาคธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มาติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. อีกด้วย”

ทั้งนี้ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ให้บริการการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล (Digital ID) รูปแบบ dip chip ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และยังอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม เงินสะสมกรณีชราภาพ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกระทรวงยุติธรรม และการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถรับชมคลิป “5 ขั้นตอนการใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6hY-8mrj18s&t=21s