SABUY ทุ่ม 172 ลบ. จ่อซื้อหุ้น AIT เพิ่ม 2.25% ขยับถือ 15%

HoonSmart.com>> “บอร์ดสบาย เทคโนโลยี” เคาะเข้าซื้อหุ้น “แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี” (AIT) สัดส่วนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น หรือ 2.25% ใช้เงินไม่เกิน 172.20 ล้านบาท จากเดิมถือหุ้น 12.8% หนุนถือหุ้นแตะ 15% คาดทยอยซื้อในตลาดหลักทรัพย์จบภายในเดือนพ.ย.นี้ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจใน Ecosystem กลุ่มบริษัท

บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.25% ในบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (Main Board) ในวงเงินไม่เกิน 172.20 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดภายในเดือนพ.ย.2565 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม AIT คือ ทางฝ่ายจัดการใช้ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของ AIT ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต ย้อนหลังไปช่วง 6 เดือน ซึ่งมีราคาซื้อต่ำสุด 5.50 บาทต่อหุ้นและสูงสุด 7.25 บาท และอ้างอิงบทวิเคราะห์หุ้น AIT จาก Consensus Average ได้ให้ราคาเป้าหมาย 7.23 บาทต่อหุ้น ประกอบกับข้อมูลเชิงตัวเลข ข่าวสาร จากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วควรเข้าทำรายการ

ปัจจุบัน SABUY ถือหุ้น AIT สัดส่วน 12.8% นายชูเกียรติ รุจนพรพจีและ น.ส.ภรัณยา รุจนพรพจี ถือ 6.8% และผู้ถือหุ้นรายอื่น 80.4% หลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม SABUY ถือหุ้น AIT เพิ่มเป็น 15% ขณะที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นถือลดลงเหลือ 78.2%

ปัจจุบัน AIT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือSI) ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการให้บริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (TurnKey) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรมและการซ่อมบำรุงรักษา

การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการต่างๆ รองรับการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอื่นๆ ที่ช่วยต่อยอด หรือ สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจของ SABUY และพันธมิตร เช่น ระบบธุรกิจขายตรง ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ระบบการติดตามหนี้เป็นต้น) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs สามารถใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยในการจัดการธุรกิจของ SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย

นอกจากนี้เป็นเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ผลก าไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ด้านหุ้น AIT ปิดตลาด 1 พ.ย.2565 ที่ราคา 6.35 บาท +0.15 บาท หรือ +2.42% มูลค่าการซื้อขาย 18.24 ล้านบาท