ILINK รับงานสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปเกาะเต่ากับกฟภ. มูลค่า 1.78 พันลบ.

HoonSmart.com>>”อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น”(ILINK)ร่วมกับบริษัทย่อย ลงนามในสัญญาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 33 เควี ไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 1,786.17 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาการส่งมอบ 540 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) แจ้งว่า บริษัทร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (บริษัทย่อย) ่ ในนาม “INTERLINK CONSORTIUM” ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 33 เควี ไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ จ.ป. 136/2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 1,786,170,260 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ระยะเวลาการส่งมอบ 540วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง