ก.ล.ต.เฮียริ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ “บุคลากร” ในธุรกิจตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่อให้ประกาศมีความสอดคล้องกับหลักการใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เ เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยจะนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) หรือศาลในการกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งมากำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่อรองรับหลักการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5))* โดยไม่ให้ ก.ล.ต.ใช้อำนาจทับซ้อนกับ ค.ม.พ. หรือศาลในการห้ามผู้กระทำผิดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทหลักทรัพย์ นั้น

ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงถ้อยคำในประกาศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) และจำกัดระยะเวลาการมีลักษณะต้องห้ามซึ่งเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=846 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: taechit@sec.or.th หรือ marisa@sec.or.th
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ: *ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560