ก.ล.ต.ร่วม Singapore FinTech Festival 2022 เผยความคืบหน้านำเทคมาใช้ในตลาดทุนไทย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Singapore FinTech Festival 2022 (SFF 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ระหว่าง 2 – 4 พ.ย.65 ณ Singapore EXPO สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. และความคืบหน้าในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนไทย รวมทั้งติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและการยกระดับการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนไทยสู่ “ตลาดทุนดิจิทัล”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “งาน SFF 2022 ในครั้งนี้ ก.ล.ต. เข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยเป็นช่องทางในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นตลาดทุนดิจิทัล รวมทั้งความคืบหน้าในดำเนินโครงการต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา เช่น โครงการ Digital Infrastructure ในตลาดทุนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ภาพรวมและการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล การระดมทุนและการประกอบธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน เป็นต้น

รวมถึงติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินของโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน สามารถนำข้อมูลและมุมมองที่หลากหลายจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ลงทุนจากหลายประเทศทั่วโลก มาปรับใช้ในการยกระดับการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนไทยสู่ตลาดทุนดิจิทัลให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บูธ ก.ล.ต. ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งผู้ลงทุน ประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจ”

งาน SFF 2022 เป็นหนึ่งในงานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ระดับโลก ซึ่งจัดโดย Monetary Authority of Singapore (MAS) และจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Building Resilient Business Models Model Amid Volatility and Change” เพื่อรองรับการทำธุรกิจแบบยืดหยุ่น รวมถึงความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจในยุคที่มีความไม่แน่นอนสูง อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจและสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเยี่ยมชมบูธของ ก.ล.ต. ได้ ที่บูธหมายเลข 4B27 Hall 4 Singapore Expo สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 4 พ.ย.2565