CPF รับรางวัลความยั่งยืน SET Awards 2022

CPF รับรางวัลด้านความยั่งยืน Highly Commended in Sustainability Awards เวที SET Awards 2022  สะท้อนความมุ่งมั่น สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  จัดงาน  SET Awards 2022 เป็นปีที่ 19  เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ซึ่งบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF )  ได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended Sustainability Awards

โดยนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล จาก นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวุฒิชัย กล่าวว่า  บริษัท ฯ ได้รางวัล Sustainability Excellence  สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจเติบโตมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์เป็น “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตอาหาร การนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปฏิบัติต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนและมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนแหล่งน้ำและดูแลสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ มีเป้าหมายสร้างความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนการเติบโตของคู่ค้าและลูกค้า ซึ่งปัจจุบัน มีคู่ค้าธุรกิจ 15,000 ราย เป็นผู้ประกอบการ SME 6,000 ราย  ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินโครงการ Faster Payment ช่วยลดเครดิตเทอมให้เอสเอ็มอี ปรับจากที่เคยจ่ายให้ทุก 45-60 วัน ลดเหลือ 30 วัน ช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินของเอสเอ็มอีดีขึ้นและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งได้ต่อยอดสู่โครงการ CPFxBBL เสริมสภาพคล่อง เคียงข้างคู่ค้า โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ

ปีนี้ ซีพีเอฟ ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจการตามหลัก BCG (Bio-Circular-Green Economy)