เอสซีจี รับ 2 รางวัล “SET Awards 2022”  ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน -ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

HoonSmart.com>> เอสซีจี รับรางวัล  “SET Awards 2022”  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวม 2  รางวัล  รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 5 และ รางวัล Best Investor Relations Awards ต่อเนื่องปีที่ 3

 

คุณยุทธนา เจียมตระการ  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่–การบริหารกลาง เอสซีจี  คุณณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา Investor Relations Director  คุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management  รับรางวัล  “SET Awards 2022”  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวม 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย นำเรื่อง ESG  ไปใช้พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  และรางวัล Best Investor Relations Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

รางวัลดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์  ESG 4 Plus   “มุ่ง Net Zero–Go Green–Lean เหลื่อมล้ำ–ย้ำร่วมมือ” โดยยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส  ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593  โดยจะมุ่งเข้าสู่ 3 ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูงและตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ได้แก่  ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน  มุ่งลดต้นทุน เร่งพัฒนาพลังงานทดแทน โดยใช้พลังงานชีวมวล  จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเชื้อเพลิงจากขยะ ทดแทนพลังงานฟอสซิล ทั้งยังต่อยอดเป็นธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรสำหรับตลาดที่อยู่อาศัย โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ SCG Solar Roof Solutions และบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี จำกัด (SCG Cleanergy) ทั้งยังพัฒนาระบบซื้อขายไฟฟ้าได้ผ่านแพลตฟอร์ม Smart grid  มีฐานลูกค้าชั้นนำครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน

ธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรรายใหญ่ในอาเซียน (ASEAN  Logistic)  ด้วยบริการที่หลากหลายทั้งบริการคลังสินค้า ระบบห้องเย็น บริการขนส่งสินค้าทั้งทางบก เรือ อากาศ บริการท่าเทียบเรือ และบริการนำเข้า  ส่งออกครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ ปลายน้ำ  ธุรกิจ Smart  Living ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวก คุ้มค่า ปลอดภัย รักษ์โลก

ขณะเดียวกันยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนและ SMEs  50,000 คนภายในปี 2573 เช่น อาชีพช่างก่อสร้าง พนักงานขับรถบรรทุก การแปรรูปและการขายสินค้าทางออนไลน์  ทั้งยังร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งไทย อาเซียนและโลกให้ดำเนินงานด้วย ESG เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป