KCE-KUMWEL คว้า Best CEO Awards – 9 บจ.ยอดเยี่ยมองค์กรต้นแบบยั่งยืน

HoonSmart.com>> “พิธาน องค์โฆษิต” CEO “เคซีอี อีเลคโทรนิคส์” – “บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ” CEO “คัมเวล คอร์ปอเรชั่น” คว้ารางวัล Best CEO Awards 2022 ด้าน “ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม” เอ็มดี “ศุภาลัย” รับรางวัล Young Rising Star CEO Awards ด้าน “บล.เกียรตินาคินภัทร” คว้า SET Award of Honor ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 ส่วนกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบ 47 บจ. องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน และรางวัล Sustainability Awards of Honor มอบให้ “BANPU-BCP-IRPC-PTT-PTTEP-PTTGC-SAT-SCC-TOP


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรางวัล SET Awards 2022 โดยในกลุ่มรางวัล Business Excellence นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) และนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL) รับรางวัล Best CEO Awards และนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย (SPALI) รับรางวัล Young Rising Star CEO Awards ขณะที่ บล.เกียรตินาคินภัทร (KKPS) รับรางวัล SET Award of Honor ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 ด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน

ส่วนในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบรางวัลแก่องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน 47 บจ. โดยมี 9 บจ. ที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีและได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor ได้แก่ บริษัท บ้านปู (BANPU) บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) บริษัท ปตท. (PTT) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และ บริษัทไทยออยล์ (TOP)

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2022 ทุกบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่นทั้งทางด้านธุรกิจและด้านความยั่งยืน ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทย รวมทั้งขอชื่นชมผู้ได้รับรางวัล Best CEO Awards ทุกท่านที่ล้วนนำพาองค์กรเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต้องปรับตัวและรับมือกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้านสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพองค์กร คิดค้นนวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

กลุ่มรางวัล Business Excellence ปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 37 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 21 บริษัท mai 6 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 6 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 บริษัท และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1 กอง นอกจากนี้ KKPS ยังรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562-2565 ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน จนได้รับรางวัล SET Award of Honor ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มีบริษัทได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 47 บริษัท แบ่งเป็นรางวัล Best Sustainability Awards 3 บริษัท รางวัล Highly Commended Sustainability Awards 9 บริษัท รางวัล Commended Sustainability Awards 10 บริษัท และรางวัล Rising Star Sustainability Awards 16 บริษัท พร้อมนี้มี บจ. ที่รักษาความยอดเยี่ยมต่อเนื่องรับรางวัล Sustainability Awards of Honor 8 บริษัท ได้แก่ BANPU BCP IRPC PTT PTTGC SAT SCC TOP และได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor เป็นปีแรก คือ PTTEP

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2022 กล่าวว่า “รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยปีนี้คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มรางวัลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและรางวัลสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการเพิ่มรางวัลใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริษัทและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หน้าใหม่ มีแรงผลักดันที่จะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดทุนไทยในภาพรวมยิ่งขึ้นไป”

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2022 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายศรพล ตุลยะเสถียร และเลขานุการคณะทำงาน นายอำนวย จิรมหาโภคา

รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 8 รางวัลได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Awards 2) Best Company Performance Awards 3) Best REIT Performance Awards 4) Deal of the Year Awards 5) Best Investor Relations Awards 6) Best Innovative Company Awards 7) Best Securities Company Awards 8) Best Asset Management Company Awards และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่ 1) Best Sustainability Awards 2) Highly Commended Sustainability Awards 3) Commended Sustainability Awards และ 4) Rising Star Sustainability Awards ที่สำคัญยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards of Honor และ Sustainability Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ผู้สนใจดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2022 และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setawards