“วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี” ซื้อบิ๊กล็อต A 4 ล้านหุ้น หนุนถือ 15.2072%

HoonSmart.com>> “วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี” บิ๊ก “อารียา พรอพเพอร์ตี้” ซื้อหุ้นบิ๊กล็อต จำนวน 4 ล้านหุ้น จาก “ฐกร นิติปัญญาวุฒิ” หนุนถือหุ้นแตะ 15.2072%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ โดยซื้อบิ๊กล็อตจาก นายฐกร นิติปัญญาวุฒิ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 จำนวน 4 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.4081% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 149,031,096 หุ้น หรือ 15.2072% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ