ITNS ปิดเทรดวันแรกที่ 4.06 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 4.37%

HoonSmart.com>>หุ้น ITNS ปิดเทรดวันแรกที่ 4.06 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 4.37% บล.โกลเบล็ก มองผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี 2565 และปี 2566 ยังเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยคาดกำไรสุทธิปี 65-66 ที่ 41.0 ล้านบาท และ 63.0 ล้านบาท เติบโต +25.9%YoY และ +53.7%YoY ตามลำดับ พร้อให้ราคาเหมาะสมปี 66 ที่ 4.84 บาท

หุ้น ITNS ปิดเทรดวันแรกที่ 4.06 บาท เพิ่มขึ้น 0.17 บาท หรือ +4.37% จากราคาขาย IPO ที่ 3.89 บาท/หุ้น มูลค่าซื้อขาย 2,034.70 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 5.25 บาท ขึ้นสูงสุด 5.60 บาท และต่ำสุด 4.00 บาท

บล.โกลเบล็ก เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม (ITNS) ประเมินมูลค่า ITNS ด้วยวิธี P/E Ratio โดยอิงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของของหุ้นกลุ่มธุรกิจ SI (System Integration) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ PER เฉลี่ยที่ 16.7 เท่า ได้ราคาเหมาะสมปี 2566 ที่ 4.84 บาท

ผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี 2565 และปี 2566 ยังเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) ณ สิ้นเดือน ส.ค.มียอด Backlog อยู่ราว 522 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ราว 70% ขณะที่มีงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลราว 700-1,000 ล้านบาท/ปี ตามการผลักดันของภาครัฐภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราชนะงานประมูลสูงถึงระดับ 70-80% 2)ได้มีการจ้างทีมงาน Sale ที่มีประสบการณ์สูงเข้ามาร่วมงานเพิ่มขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ 3)จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการทํา Digital Transformation ของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการจําเป็นต้องเตรียม IT Infrastructure เพื่อรองรับการ Work From Home

4) มีแผนนำเงินจาก IPO บางส่วนไปใช้ในการขยายธุรกิจ ให้เช่าอุปกรณ์ IT ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรสูงและเป็น Recurring Income เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีกําลังซื้อน้อย และมีมูลค่าตลาดที่ใหญ่ 5) หลัง IPO จะทำให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่ใหญ่ขึ้น ส่งผลให้สามารถเข้าร่วมประมูลโครงการที่มูลค่าสูงกว่าในอดีตที่ผ่านมาราว 480.2 ล้านบาท และ 744.2 ล้านบาท เติบโต +30.0%YoY และ +55.0%YoY พร้อมคาดกำไรสุทธิปี 2565-2566 ที่ระดับ 41.0 ล้านบาท และ 63.0 ล้านบาท เติบโต +25.9%YoY และ +53.7%YoY ตามลำดับ

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในช่วงปี 2562-ครึ่งแรกปี 65 เท่ากับ 280 ล้านบาท 374 ล้านบาท 369 ล้านบาท และ 176 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 21.3 ล้านบาท 28.8 ล้านบาท 32.6 ล้านบาท และ 22.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยปี 2563 บริษัทมีรายได้เติบโต 33.7%YoY เนื่องจากบริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้ออุปกรณ์ของธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่งเป็นผลจากนโยบายการพัฒนาระดับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าและการบริหารจัดการภายในองค์กร สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้ ลดลง 1.3%YoY สาเหตุหลักมาจากรายได้ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการติดต้ังหดตัวลงเล็กน้อยจากรายได้ที่เกิดจากโครงการของหน่วยงานภาครัฐลดลง และบริษัทฯ ได้หันมากระจายการดําเนินธุรกิจเข้าสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ และการรับงานโครงการภาคเอกชนมากขึ้น สำหรับงวดครึ่งแรกปี 65 บริษัทมีรายได้ทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่กำไรสุทธิปี 2563 เติบโต 35.7%YoY และกำไรสุทธิปี 2564 เติบโตต่อเนื่อง 13.0%YoY หรือคิดเป็นเฉลี่ย 3 ปี-CAGR เท่ากับ 24% ต่อปี สําหรับงวดครึ่งแรกปี 65 กำไรสุทธิเติบโต 95.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ITNS ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจําหน่าย อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกํารสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์