TGE ชนะประมูลโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนท่าจีนเป็นเวลา 25 ปี

HoonSmart.com>>”ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่”(TGE) แจ้งบริษัทย่อย “ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) (TES TCN)”ชนะประมูลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลท่าจีน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 25 ปี ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน คาดว่าจะมีกำลังผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังปริมาณไฟฟ้าที่จะเสนอขาย (PPA) 8 เมกะวัตต์ กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES TCN ตั้งแต่ปี 68 เป็นต้นไป

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) (บริษัท) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (เทศบาลตำบลท่าจีน) ได้มีประกาศให้บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) (TES TCN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.6 เป็นผู้ชนะการประมูล (ประกวดราคา) และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลท่าจีน ภายใต้รูปแบบการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Own and Operate, BOO) โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 25 ปี

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ TES TCN (โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน) คาดว่าจะมีกำลังผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังปริมาณไฟฟ้าที่จะเสนอขาย (PPA) 8 เมกะวัตต์ หากมีความคืบหน้าหรือพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) บริษัทจะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมต่อไป

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร TGE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกและเตรียมเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน TES TCN ในพื้นที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้รูปแบบที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Own and Operate, BOO) โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 25 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 9.9 MW และปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวน 8.0 MW ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าแล้ว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES TCN ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่เข้ามาหนุนภาพรวมผลการดำเนินงานในระยะยาวของ TGE ให้เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

“การได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่เราทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการขยายพอร์ตธุรกิจเข้าสู่โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จะช่วยทั้งกระจายความเสี่ยงของการลงทุน และยังสามารถสร้างรายได้และผลกำไรที่ดีในระยะยาว สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ TGE ที่ยึดมั่นด้านGreen Energy ด้วยการสนับสนุนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหามลภาวะ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน”นายพงศ์นรินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ ภาพรวมธุรกิจ TGE ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 1) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่เปิด COD แล้วจำนวน 3 โครงการ ตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันในอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 MW และ 2) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในอนาคต 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 31.9MW ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES SKW จังหวัดสระแก้ว จำนวน 8 MW โรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES RBR จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 MW โรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES CPN จังหวัดชุมพร จำนวน 6 MW และล่าสุดนั่นคือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน TES TCNจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 9.9 MW ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในมือเพิ่มขึ้นเป็น 61.6 MW ซึ่งหลังจากนี้บริษัทฯ ยังคงแสวงหาโครงการลงทุนที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตให้ได้มากกว่า 200 MW ภายในปี 2575

หุ้น TGE ปิดเทรดเช้าที่ 1.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ +2.11% มูลค่าซื้อขาย 36.12 ล้านบาท