ก.ล.ต.ไทยเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO Annual Meeting ประจำปี 66

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ไทยรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมพิธี Handover Ceremony ในระหว่างการประชุม Presidents Committee ณ เมืองมาราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก เพื่อรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวทีระดับนานาชาติ IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566 โดยเลขาธิการได้กล่าวเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนทั่วโลกเยือนไทยในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 เพื่อเข้าร่วมการประชุม IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566 และวันที่ 16 มิถุนายน 2566 สำหรับการประชุม SEC Thailand Public Conference


นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม Presidents Committee นั้น ประธานคณะกรรมการด้านต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกจากหน่วยงานสมาชิก IOSCO ได้หารือประเด็นที่สมาชิกให้ความสำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานของ Financial Stability Engagement Group เพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงต่อเสถียรภาพทางการเงินและวางแนวทางร่วมกับธนาคารกลาง ประเด็นด้านการเงินที่ยั่งยืน และการดำเนินงานของ IOSCO ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล อีกทั้ง IOSCO ยังได้กล่าวขอบคุณ ก.ล.ต. ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์จำนวน 2 รายเข้าร่วมโครงการ secondment เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับ IOSCO อีกด้วย